Bangor First

DIRECTORS / CYFARWYDDWYR

The Roles & Responsibilities

Business leaders in Bangor have been asked to become members of the Bangor First board.

This document explains what the role entails and what the responsibilities are. However, directors will be governed by the Companies Act 2006 and further information will be included in the Company’s Articles of Association.

AGB Bangor BID (T/A Bangor First) is incorporated as a Company Limited by 

Guarantee and is governed by a Board of volunteer Directors chosen from levy paying businesses in the BID area. The make-up of the 

Board will be proportionate to and representative of the types and numbers of businesses paying the BID levy. Directors take account of the interests of all levy payers and not just those of their own 

business sector or geographical area. 

The majority of the Board come from private-sector organisations and the Board is chaired by a private-sector member. Board 

members have no financial gain from their membership.

The BID board’s purpose is to oversee the strategic direction of the Business Improvement District, ensuring projects as outlined in the Business Plan are delivered within budget to meet the needs of the BID levy paying businesses 

and the City Centre and making certain the BID performs its role effectively and fairly.

RESPONSIBILITIES OF THE BID BOARD 

• To ensure the BID company meets all its financial, legal and employment responsibilities 

• To ensure that BID levies are collected as set out in the Business Plan

• To ensure that the projects in Bangor BID Business Plan are delivered effectively 

• To monitor progress and report regularly to levy payers, voluntary contributors and other stakeholders 

• To seek additional funding from stakeholders outside the BID area, those within the BID area but under the BID levy threshold and from other grant-making and/or sponsorship providers to enable the BID to fulfil its funding promises 

• To elect a Chairperson and other officers from among their number

• To manage the renewal ballot at the end of each term

MEETING ARRANGEMENTS AND FREQUENCY

Directors will meet once a month at an agreed time and location suitable for the majority of parties. It Is expected that, by committing to being a Director, each person will endeavour to attend every Board meeting in order to allow key decisions to be made efficiently and quickly. Should a Director miss three consecutive Board Meetings or attend fewer than 75% of Board Meetings in any one year, he/she will be removed from the Board. 

Directors may also lead one of a number of subgroups set up to deliver specific projects, usually in an area where they have particular interest or expertise (e.g. marketing; group purchasing) and will keep the main board well-informed on progress. Any projects which fall outside the scope of the Business Plan must be discussed and agreed by the Board before decisions are made. 

Directors should be able to offer a minimum of one day per month to the BID on average, the time typically being used for reviewing information, carrying out investigation, overseeing projects and attending meetings. Some months may be busier than others, especially in the event that the Board decides to go to a re-ballot at the end of the current term and therefore some flexibility is required.

I sicrhau fod y cwmni AGB yn cyflawni ei rwymedigaethau cyllidol, cyfreithiol a chyflogaeth.

I sicrhau fod ardollau’r AGB yn cael eu casglu yn unol â’r hyn sydd wedi ei osod allan yn y Cynllun Busnes.

I sicrhau bod y prosiectau yng Nghynllun Busnes AGB Bangor yn cael eu cyflawni’n effeithiol.

I fonitro’r cynnydd ac i adrodd yn ôl yn rheolaidd i dalwyr yr ardoll, cyfranwyr gwirfoddol a rhandeiliaid eraill.

I geisio am gyllid ychwanegol gan randdeiliaid o’r tu allan i ardal yr AGB, y rhai hynny o fewn yr ardal AGB ond islaw trothwy ardoll yr AGB a gan ddarparwyr creu grantiau / nawdd eraill i alluogi’r AGB i gyflawni ei addewidion cyllidol.

I ethol Cadeirydd a swyddogion eraill o blith eu nifer.

I reol’r bleidlais adnewyddu ar diwedd pob tymor
 

TREFNIADAU AC AMLDER CYFARFODYDD
 

Bydd y Cyfarwyddwyr yn cyfarfod unwaith y mis ar amser a lleoliad sydd yn addas ar gyfer y mwyafrif o bartïon. Disgwylir y bydd pob person, drwy ymrwymo i fod yn Gyfarwyddwr, yn ymdrechu i fod yn bresennol ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd er mwyn galluogi i benderfyniadau allweddol gael eu gwneud yn effeithiol ac yn sydyn.

Os bydd Cyfarwyddwr yn absennol o dri Cyfarfod o’r Bwrdd yn olynnol, neu’n mynychu llai na 75% o Gyfarfodydd y Bwrdd o fewn un flwyddyn, bydd yn colli ei le/lle ar y Bwrdd.

Gall Cyfarwyddwyr hefyd arwain un o nifer o îs-grwpiau sydd wedi’u sefydlu i ddarparu prosiectau penodol, fel arfer mewn meysydd ble mae ganddynt ddiddordeb neu arbenigedd arbennig (e.e. marchnata; prynu fel grŵp) ac yn cadw’r prif fwrdd yn wybodus ar unrhyw  ddatblygiadau.

Bydd yn rhaid i unrhyw brosiectau sydd y tu hwnt i gwmpas y Cynllun Busnes gael eu trafod a’u cytuno gan y Bwrdd cyn gwneud penderfyniadau. 

Dylai Cyfarwyddwyr fod â’r gallu i gynnig lleiafswm o un diwrnod y mis i’r AGB ar gyfartaledd, gyda’r amser hwn, fel arfer, yn cael ei ddefnyddio i adolygu gwybodaeth, i gynnal archwiliadau, i oruchwylio prosiectau a mynychu cyfarfodydd. 

Efallai y bydd rhai misoedd yn brysurach nag eraill, yn enwedig os fyddai’r Bwrdd wedi penderfynu mynd i ail-bleidlais ar ddiwedd y tymor cyfredol ac felly bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd.  

BECOME A DIRECTOR OF THE BOARD

This is your Job Application section paragraph. Encourage your site visitors to apply for any of the available positions at your company.

arrow&v

Thanks for submitting!