Business Wales Town Centre Entrepreneurship Fund

Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru

The Welsh Government has launched the Town Centre Entrepreneurship Fund as a pilot programme to provide financial assistance for entrepreneurs and businesses who are looking to start and grow a business in one of four town centres across North Wales – Bangor, Colwyn Bay, Rhyl and Wrexham. 

This fund will be available as a discretionary grant of between £2,500 - £10,000 per business to support with the revenue costs associated with starting up in or relocating to a town centre. 

In order to access the fund, you must submit an Expression of Interest form (available to download below) and register with Business Wales. You will then be assigned a dedicated Business Adviser who will support and guide you through the full application process. 

Applicants will also have to meet the following criteria:

 • Either be a new business start-up (pre-revenue) or a micro business (employing between 0-9 employees) that has been trading for less than 2 years.

 • Provide a viable 12-month business plan for the designated town centre location.

 • Provide 12-month cashflow forecasts from date the new business will start trading at the town centre location.

 • Demonstrate a minimum of 100% match funding for the grant (through savings, loans etc.).

 • Be able to commit to a tenancy in one of the four towns centres for a minimum of 12 months.  

 • Have access to a business bank account for the business applying for the grant.

 • The business is/will be the applicant’s main source of income and/or employment.

 • Be registered and wholly operating in Wales.

 • Applications must be submitted by the business owner and not agents acting on their behalf however, this does not mean that applicants cannot access support to help with completing the application form.

There are no exclusions for anyone who has previously had financial support from either Welsh Government or Local Authorities, providing they meet the eligibility criteria for this fund.

The Business Wales Town Centre Entrepreneurship Fund is open to applications until 20 June 2022, funds permitting.  If funds are used up before this date the scheme will close. 

For more information on the fund and the eligibility criteria, please download the guidance notes and Expression of Interest form below. If you have any questions and wish to speak to one of our team, please contact 03000 6 03000.
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref fel rhaglen beilot i roi cymorth ariannol i entrepreneuriaid a busnesau sy'n awyddus i ddechrau a thyfu busnes yn un o bedwar canol tref ledled gogledd Cymru - Bangor, Bae Colwyn, y Rhyl a Wrecsam. 

Bydd y gronfa hon ar gael fel grant dewisol o rhwng £2,500 - £10,000 fesul busnes i gefnogi gyda'r costau refeniw sydd ynghlwm â dechrau busnes mewn canol tref neu adleoli i ganol tref. 

Er mwyn manteisio ar y gronfa, rhaid i chi gyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb (ar gael i'w lawrlwytho isod) a chofrestru gyda Busnes Cymru. Yna cewch eich neilltuo â Chynghorydd Busnes a fydd yn eich cefnogi a'ch arwain drwy'r broses ymgeisio lawn. 

Bydd gofyn i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Rhaid iddynt fod naill ai'n fusnes newydd (cyn-refeniw) neu'n ficro fusnes (yn cyflogi rhwng 0-9 o weithwyr) sydd wedi bod yn masnachu ers llai na 2 flynedd.

 • Darparu cynllun busnes 12 mis dichonadwy ar gyfer y lleoliad dynodedig yng nghanol y dref.

 • Darparu rhagolygon llif arian o 12 mis o'r dyddiad y bydd y busnes newydd yn dechrau masnachu yn y lleoliad yng nghanol y dref.

 • Arddangos isafswm arian cyfatebol o 100% ar gyfer y grant (drwy arbedion, benthyciadau etc.).

 • Yn gallu ymrwymo i denantiaeth yn un o'r pedwar canol tref am o leiaf 12 mis.  

 • Meddu ar fynediad at gyfrif banc busnes ar gyfer y busnes sy'n gwneud cais am y grant.

 • Rhaid i'r busnes fod yn brif ffynhonnell incwm a/neu gyflogaeth yr ymgeisydd.

 • Yn gofrestredig ac yn gweithredu'n llwyr yng Nghymru.

 • Rhaid i'r perchennog busnes gyflwyno'r cais, yn hytrach nag asiantau sy'n gweithredu ar eu rhan, ond nid yw hyn yn golygu na all ymgeiswyr geisio cefnogaeth i helpu gyda chwblhau ffurflen gais.

Nid oes unrhyw waharddiadau i unrhyw un sydd wedi cael cefnogaeth ariannol yn y gorffennol gan naill ai Llywodraeth Cymru neu Awdurdodau Lleol, cyn belled â'u bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y gronfa hon.

Mae Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru yn agored i geisiadau tan 20 Mehefin 2022, os yw'r cronfeydd yn caniatáu.  Os caiff cronfeydd eu defnyddio cyn y dyddiad hwn, bydd y cynllun yn cau. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gronfa a'r meini prawf cymhwysedd, lawrlwythwch y nodiadau canllaw a'r ffurflen Mynegi Diddordeb isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau a hoffech sgwrsio ag un o'n tîm, cysylltwch â 03000 6 03000.

WG RED LOGO 503 X 336.png
Shaking Hands

BUSINESS SERVICES / GWASANAETHAU BUSNES

With an office located on the high street, our door is always open to offer support. We are here to help and promote businesses, be this through advertising or more tailored advice and support from our team. Bangor hosts a wide variety of businesses, from cafes to craft shops, mechanics to media outlets, larger retailers to small bakeries. it's important that businesses can have a joined-up voice on issues that affect them.

We aim to provide a supportive environment within which they can thrive.

We Will:

 • Amend our service level agreement with Gwynedd County Council to ensure local authority services are delivered as expected.

 • Continue to liaise with the local and national government, police, and Bangor University 

 • Seek support and external investment in Bangor 

Gyda swyddfa wedi ei lleoli ar y Stryd Fawr, mae ein drws yn agored bob amser i gynnig cefnogaeth. Rydyn ni yma i helpu ac i hyrwyddo busnesau, boed hynny drwy hysbysebu neu gyngor a chefnogaeth wedi ei deilwra’n benodol gan ein tîm. Mae Bangor yn gartref i ystod eang o fusnesau, o gaffis i siopau crefft, mecanyddion i’r cyfryngau, manwerthwyr mwy i siopau bara bychain. Mae’n bwysig i fusnesau allu cael llais cydgysylltiedig ar faterion sy’n effeithio arnynt.

Anelwn i ddarparu amgylchedd cefnogol iddynt allu ffynnu o’i fewn.

Byddwn yn:

 

Addasu ein cytundeb lefel gwasanaeth gyda Chyngor Sir Gwynedd i sicrhau fod gwasanaethau’r awdurdod lleol yn cael eu darparu yn ôl y disgwyl.

Parhau i fod mewn cysylltiad gyda llywodraeth leol a chenedlaethol, yr heddlu, a Phrifysgol Bangor.

Ceisio am gefnogaeth a buddsoddiad allanol i Fangor.

Improvement fort Bangor / Gwelliant i Fangor