Shaking Hands

BUSINESS SERVICES / GWASANAETHAU BUSNES

With an office located on the high street, our door is always open to offer support. We are here to help and promote businesses, be this through advertising or more tailored advice and support from our team. Bangor hosts a wide variety of businesses, from cafes to craft shops, mechanics to media outlets, larger retailers to small bakeries. it's important that businesses can have a joined-up voice on issues that affect them.

We aim to provide a supportive environment within which they can thrive.

We Will:

  • Amend our service level agreement with Gwynedd County Council to ensure local authority services are delivered as expected.

  • Continue to liaise with the local and national government, police, and Bangor University 

  • Seek support and external investment in Bangor 

Gyda swyddfa wedi ei lleoli ar y Stryd Fawr, mae ein drws yn agored bob amser i gynnig cefnogaeth. Rydyn ni yma i helpu ac i hyrwyddo busnesau, boed hynny drwy hysbysebu neu gyngor a chefnogaeth wedi ei deilwra’n benodol gan ein tîm. Mae Bangor yn gartref i ystod eang o fusnesau, o gaffis i siopau crefft, mecanyddion i’r cyfryngau, manwerthwyr mwy i siopau bara bychain. Mae’n bwysig i fusnesau allu cael llais cydgysylltiedig ar faterion sy’n effeithio arnynt.

Anelwn i ddarparu amgylchedd cefnogol iddynt allu ffynnu o’i fewn.

Byddwn yn:

 

Addasu ein cytundeb lefel gwasanaeth gyda Chyngor Sir Gwynedd i sicrhau fod gwasanaethau’r awdurdod lleol yn cael eu darparu yn ôl y disgwyl.

Parhau i fod mewn cysylltiad gyda llywodraeth leol a chenedlaethol, yr heddlu, a Phrifysgol Bangor.

Ceisio am gefnogaeth a buddsoddiad allanol i Fangor.