top of page

Bangor First

Notice of Annual General Meeting 2021

We are holding our Annual General Meeting on Friday 30th July 2021, 6pm on Zoom.

The link will be available on the day on our website www.bangorfirst.co.uk

Bangor First is a not for profit limited company, governed by an elected board of directors made up of members of Bangor First, all working together to meet the agreed key objectives in the Bangor First business plan

This Meeting offers a chance for members to learn what the BID has been up to and what it hopes to achieve in the coming year. 

The AGM is open to Bangor first members and Voluntary Bangor First members only. To become a member, please print & fill out the membership form (available on our website) and send it to Bangor Business Improvement District.  Members must be levy payers within the Bangor First  area

If you have any questions about the Annual General Meeting or the Bangor Business Improvement District, please contact Daniel Chisholm (Bangor First Manager) at bangor@bangorfirst.co.uk or Pamela Poynton (bangor First Chair) at ppoynton@bangorfirst.co.uk

Due to the AGM being a virtual meeting, If you have any question for the Board please email them to info@bangorfirst.co.uk prior to the AGM. cut off for question will be 12pm on the 30th of July.

Membership Form

Bangor Yn Gyntaf

Rhybudd o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021

Rydym yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Gwener, 30ain  Gorffennaf 2021, am 6pm ar Zoom.

Bydd y ddolen ar gael ar y diwrnod ar ein gwefan www.bangorfirst.co.uk

Mae Bangor Yn Gyntaf yn gwmni cyfyngedig nid er elw, wedi ei lywodraethu gan fwrdd o gyfarwyddwyr etholedig yn cynnwys aelodau o Bangor Yn Gyntaf, oll yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni ar yr amcanion allweddol sydd wedi eu cytuno yng nghynllun busnes Bangor Yn Gyntaf. 

Mae’r Cyfarfod hwn yn cynnig y cyfle i aelodau ddod i wybod beth mae’r AGB wedi bod yn ei wneud a beth mae’n gobeithio ei gyflawni yn y flwyddyn sydd i ddod. 

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn agored i aelodau Bangor Yn Gyntaf ac Aelodau Gwirfoddol Bangor Yn Gyntaf yn unig. I ddod yn aelod, printiwch eich enw a llenwi’r ffurflen aelodaeth, os gwelwch yn dda,(ar gael ar ein gwefan) a’i gyrru i Ardal Gwella Busnes Bangor. Mae’n rhaid i’r Aelodau fod yn dalwyr ardoll o fewn ardal Bangor Yn Gyntaf. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu Ardal Gwella Busnes Bangor, yna cysylltwch â Daniel Chisholm (Rheolwr Bangor Yn Gyntaf) yn bangor@bangorfirst.co.uk neu Pamela Poynton (Cadeirydd Bangor Yn Gyntaf) yn ppoynton@bangorfirst.co.uk, os gwelwch yn dda.

Oherwydd bod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfarfod rhithiol, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ar gyfer y Bwrdd, e-bostiwch nhw cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i  info@bangorfirst.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer cwestiynau fydd 12pm ar 30ain o Orffennaf.

Ffurflen Aelodaeth

bottom of page